Báo cáo kiến tập Thủy điện Hòa Bìn


Nhµ m¸y thñy ®iÖn Hßa B×nh N»m bªn c¹nh S«ng §µ. §©y lµ nh¸nh s«ng chÝnh cña s«ng Hång, ®æ vµo s«ng Hång t¹i Trung Hµ.C«ng viÖc x©y dùng vµ vËn hµnh nhµ m¸y hoµn toµn dùa trªn sù h­íng dÉn vµ gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia vµ kü s­ Nga. Nh­ng sau khi c¸c chuyªn gia Nga rót vÒ n­íc th× ®éi ngò c«ng nh©n vµ kü s­ ta ®· kÞp thêi lµm chñ thiÕt bÞ qu¶n lý vµ vËn hµnh an toµn kinh tÕ ngay tõ ngµy ®Çu tiªn
TÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy th× Nhµ m¸y thñy ®iÖn Hßa B×nh lµ nhµ m¸y lín nhÊt n­íc ta do vËy Nhµ m¸y cã mét vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nhµ m¸y cung cÊp mét l­îng §iÖn n¨ng lín hµng n¨m gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc vµ viÖc chèng lò cho ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Hång vµ miÒn B¾c ®¶m b¶o nguån n­íc cho n«ng nghiÖp vµ t­íi tiªu cho vïng h¹ l­u. Nhµ m¸y thñy ®iÖn Hßa B×nh cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng dùa trªn nguyªn lý sau:

Nguyªn lý lµm viÖc:N­íc tõ ®é cao Min 86 (m) , Max 115 (m) so víi mùc n­íc biÓn qua 16 cöa nhËn n­íc, qua hÖ thèng èng dÉn vµo buång xo¾n t¹o lùc ®Èy sao cho lín nhÊt.        N­íc t¸c ®éng vµo c¸c tÇng c¸nh ®éng cña tua bin lµm tua bin quay. Trôc tua bin g¾n liÒn víi trôc r« to m¸y ph¸t lµm r« to quay d­ãi sù t­¬ng t¸c tõ tr­êng vµ thanh dÉn. C¬ n¨ng ®­îc chuyÓn thµnh ®iÖn n¨ng trong m¸y ph¸t ®iÖn. §iÖn ®­îc lÊy ra ngoµi qua hÖ thèng thanh dÉn cÊp cho hÖ thèng M¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p tõ 15,75 Þ 220(kV) cÊp cho hÖ thèng.Nhµ m¸y thñy ®iÖn Hßa B×nh cã c¸c th«ng sè chÝnh sau:

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s