[ĐATN] THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TẬN DỤNG NHIỆT KHÓI THẢI SỬ DỤNG ỐNG NHIỆT TRỌNG TRƯỜNG CHO LÒ DẦU TRUYỀN NHIỆT ĐỐT THAN ĐÁ


MS: DATN1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1. Tên đề tài:
THIẾT KẾ THIẾTBỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TẬN DỤNG
NHIỆT KHÓITHẢI SỬ DỤNG ỐNG NHIỆT TRỌNG TRƯỜNG
CHO LÒ DẦUTRUYỀN NHIỆT ĐỐT THAN ĐÁ
2. Các số liệu ban đầu:
              1. Công suất lò dầu truyềnnhiệt                                         :1.250.000 kcal/h       
              2. Nhiên liệu đốt                                                                    :Than đá           
              3. Nhiệt độ dầu gia nhiệt rakhỏi lò                                    :300 o
              4. Hiệu suất của lò                                                                :82,35 %
              5. Lượng nhiên liệu tiêu hao                                                :329,44 kg/h    
3. Nội dung các phầnthuyết minh và tính toán :
           ChươngI: Tổng quan về lò dầu truyền nhiệt và nhiên liệu.
             Chương II: Nhiệt thải và các thiết bị thu hồi nhiệt thải.
             Chương III: Tính kiểm tra lò dầu truyền nhiệt đốt than đá.
Chương IV: Tính toán, thiết kế thiết bị tận dụng nhiệt khói thải sử dụngống nhiệt trọng trường.
            


4. Các bản vẽ và đồ thị:
       1. Một số thiết bị tận dụng nhiệt khóithải (A3)
       2. Sơ đồ nguyên lý hệ thống lò dầu truyềnnhiệt đốt than đá (A3)
       3. Cấu tạo lò dầu truyền nhiệt đốt thanđá (A3)
       4. Cấu tạo ống nhiệt, đồ thịT-s và SĐNL của thiết bị (A3)
       5. Cấu tạo thiết bị tận dụngnhiệt khói thải (A3)

MỤC LỤC
CHƯƠNG I:  TỔNG QUAN VỀ LÒ DẦUTRUYỀN NHIỆT VÀ NHIÊN LIỆU
1.1. Giới thiệu sự cần thiết của lò dầu truyền nhiệt…………………………………………….. 1
1.2. Giới thiệu về dầu truyền nhiệt…………………………………………………………………….. 2
1.3. Nhiên liệu đốt trong lò dầu truyền nhiệt……………………………………………………… 3
1.3.1. Nhiên liệu than…………………………………………………………………………………………. 3
1.3.2. Nhiên liệu lỏng…………………………………………………………………………………………. 5
1.3.3. Nhiên liệu khí…………………………………………………………………………………………… 9
1.4. So sánh các loại nhiên liệu đốt………………………………………………………………….. 11
1.4.1. Nhiệt trị nhiên liệu khi làm việc……………………………………………………………… 11
1.4.2. Tỷ lệ thành phần…………………………………………………………………………………….. 12
1.4.3. Khả năng ảnh hưởng đến môi trường………………………………………………………. 13
1.4.4. Giá thành nhiên liệu……………………………………………………………………………….. 13
1.1.4. Nhận xét…………………………………………………………………………………………………. 13
CHƯƠNG II:  NHIỆT THẢI VÀ CÁCTHIẾT BỊ THU HỒI NHIỆT THẢI
2.1. Một số đánh giá vềtiềm năng sử dụng nhiệt thải……………………………………….. 14
2.1.1. Chất lượng nhiệt thải………………………………………………………………………………. 14
2.1.2. Nguồn nhiệt thải và tiềm năng sửdụng………………………………………………….. 14
2.1.3. Thu hồi nhiệt thải trong côngnghiệp………………………………………………………. 15
2.2. Các loại thiết bị thu hồi nhiệt thải……………………………………………………………… 16
2.2.1. Thiết bị thu hồi nhiệt ống trơn………………………………………………………………… 16
2.2.2. Thiết bị thu hồi nhiệt bức xạ…………………………………………………………………… 17
2.2.3. Thiết bị thu hồi nhiệt đối lưu………………………………………………………………….. 18
2.2.4. Thiết bị thu hồi nhiệt kiểu kết hợp………………………………………………………….. 18
2.2.5.ng nhiệt………………………………………………………………………………………………… 19
2.2.6. Bộ sấy không khí trong lò hơi…………………………………………………………………. 20
2.2.7. Bộ trao đổi nhiệt kiểu vỏ bọc trùm ống…………………………………………………… 21
2.2.8. Thiết bị trao đổinhiệt dạng tấm……………………………………………………………… 21
2.2.9. Thiết bị trao đổinhiệt bằng gốm…………………………………………………………….. 22
2.2.10. Lò hoàn nhiệt tận dụng nhiệt thải…………………………………………………………. 23
2.2.11. Thiết bị trao đổinhiệt kiểu quay…………………………………………………………… 24
2.3.Nhận xét……………………………………………………………………………………………………. 24
CHƯƠNG III:TÍNH KIỂM TRA LÒDẦU TRUYỀN NHIỆT ĐỐT THAN ĐÁ
3.1.Cácthông số ban đầu…………………………………………………………………………………. 26
3.2.Tínhlượng không khí cấp vào lò và thể tích sản phẩm cháy………………………. 26
3.2.1.Lượng không khí lý thuyết……………………………………………………………………… 26
3.2.2.Lượng không khí thực tế…………………………………………………………………………. 26
3.2.2.Thể tích sản phẩm cháy………………………………………………………………………….. 26
3.3.Tính entanpi sản phẩm cháy……………………………………………………………………… 28
3.3.1.Entanpi của không khí lý thuyết…………………………………………………………….. 28
3.3.2.Entanpi của khói lý thuyết……………………………………………………………………… 28
3.4.Xác định tổn thất nhiệt………………………………………………………………………………. 32
3.4.1.Xác định thể tích lò………………………………………………………………………………… 33
3.4.2.Diện tích bề mặt ghi……………………………………………………………………………….. 33
3.4.3.Đặc tính cấu tạo của ghi…………………………………………………………………………. 34
3.5.Tính nhiệt trong buồng lửa pass 1……………………………………………………………… 34
3.6.Tính nhiệt trong buồng lửa pass 2……………………………………………………………… 37
3.7.Tính nhiệt trong buồng lửa pass 3……………………………………………………………… 41
CHƯƠNG IV :TÍNH TOÁN,THIẾT KẾ THIẾT BỊ TẬN DỤNG NHIỆT
KHÓI THẢI  SỬ DỤNG ỐNGNHIỆT TRỌNG TRƯỜNG
4.1.Lý thuyết về ống nhiệt………………………………………………………………………………. 46
4.1.1.Cấu tạo…………………………………………………………………………………………………… 46
4.1.2.Nguyên lý hoạt động của ống nhiệt………………………………………………………… 47
4.1.3.Môi chất nạp ống nhiệt…………………………………………………………………………… 48
4.1.3.1.Nhiệt độ làm việc của ống nhiệt…………………………………………………………… 49
4.1.3.2Tính phù hợp………………………………………………………………………………………… 50
4.2. Tính toán công suấtnhiệt của thiết bị ống nhiệt trọng trường
        có bề mặt nhẵn bên trong………………………………………………………………………….. 51
4.2.1.Công suất nhiệt toàn bộ của ống nhiệt……………………………………………………. 51
4.2.2.Công suất nhiệt trong của ống nhiệt……………………………………………………….. 54
4.3.Tínhtoán thiết kế thiết bị tận dụng nhiệt khói thải sử dụng
         ống nhiệt trọng trường……………………………………………………………………………… 55
4.3.1.Xác định công suất nhiệt của ống nhiệt trọng trường………………………………. 55
4.3.2. Tiến hành chọn các kích thước và thông số cơ bảncủa ống nhiệt…………… 56
4.3.2.1.Tính công suấtnhiệt của mỗi ống nhiệt………………………………………………… 57
4.3.2.1.1.Xácđịnh tổng nhiệt trở ngoài…………………………………………………………….. 57
4.3.2.1.1.1.Tínhnhiệt trở của khói nóng với vách ngoài phần sôi…………………….. 57
4.3.2.1.1.2. Tính nhiệt trở dẫn nhiệt vách ngoài phần sôi…………………………………. 61
4.3.2.1.1.3.Tính nhiệt trở dẫn nhiệt vách ngoài phần ngưng…………………………….. 61
4.3.2.1.1.4.Tính nhiệt trở của không khí  với váchngoài phần ngưng……………… 61
4.3.2.2. Tính công suấtnhiệt của mỗi ống nhiệt……………………………………………….. 65
4.3.2.3.Xác định hệ số kích thước ống nhiệt…………………………………………………….. 65
4.3.2.4.Xác định hệ số tính chất vật lý của môichất nạp x……………………………….. 65
4.3.2.5.Xác định Dti , Ri……………………………………………………………………………………. 65
4.3.2.6.Công suất nhiệt toàn bộ của ống nhiệt………………………………………………….. 66
4.3.3.Tính kiểm tra antoàn công suất của ống nhiệt…………………………………………. 67
4.3.4. Tính kiểm tra chiềudài phần ngưng và phần sôi của ống nhiệt………………. 67
4.3.5. Xác định lượng môichất nạp vào ống…………………………………………………….. 69
4.3.6. Xây dựng sơ đồnguyên lý mô hình thiết bị…………………………………………….. 69
4.3.7. Tính toán kíchthước của thiết bị tận dụng nhiệt khói thải
           sử dụng ống nhiệt trọng trường……………………………………………………………….. 69
4.4.Kết luận…………………………………………………………………………………………………….. 72

Advertisements

One thought on “[ĐATN] THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TẬN DỤNG NHIỆT KHÓI THẢI SỬ DỤNG ỐNG NHIỆT TRỌNG TRƯỜNG CHO LÒ DẦU TRUYỀN NHIỆT ĐỐT THAN ĐÁ

  1. Hiện tại mình đang làm đồ án về Thiết kế lò dầu cấp nhiệt công suất nhiệt tương đương lò hơi đốt dầu 5 tấn hơi/giờ ,mình không biết phải làm sao , ai có tài liệu gì viết về lò dầu cho mình xin thảm khảo với . Thành thật cảm ơn nhiều !

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s