[Chuyên đề] Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình


MS: KTTH (16)
MỤC LỤC
                                                                                                                Trang                     
LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………….        5                                                             
PHẦN 1: Lýluận chung về hạch toán tiền lương và các khoản
trích theo tiền lương trong DoanhNghiệp…………………………. .……6
1.1. Đặcđiểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản
trích theotiền lương trong doanh nghiệp……………………………      ……. 6
    1.1.1 Bảnchất và chức năng của tiền lương………………………… …….      6
   1.1.2. Vaitrò và ý nghĩa của tiền lương……………………………………       6
                   1.1.2.1.Vai trò của tiền lương……………………………………       6
                   1.1.2.2.Ý nghĩa của tiền lương…………………………………        7
   1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởngtới tiền lương……………………………….       7
1.2. Cáchình thức tiền lương trong doanh nghiệp……………………….        7
   1.2.1. Hìnhthức tiền lương theo thời gian…………………………………        7
   1.2.2. Hìnhthức tiền lương theo sản phẩm………………………………..        8
                   1.2.2.1.Theo sản phẩm trực tiếp………………………………        8
                   1.2.2.2.Theo sản phẩm  gián tiếp ………………………………      9
1.2.2.3. Theo khối lượng công việc……………………………         9
   1.2.3. Cáchình thức đãi ngộ khác ngoài lương……………………………..       9
1.3. Quỹtiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ………………….9    1.3.1. Quỹ tiềnlương……………………………………………………..9
   1.3.2. Quỹbảo hiểm xã hội……………………………………………….         10
   1.3.3. Quỹbảo hiểm y tế………………………………………………….          11
   1.3.4. Kinhphí công đoàn……………………………………………….. 12
1.4. Yêu cầuvà nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản
 trích theo lương…………………………………………………………… 12
1.5. Hạchtoán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương……….         13
   1.5.1. Hạchtoán số lượng lao động……………………………………….         13
   1.5.2. Hạchtoán thời gian lao động……………………………………….        13
   1.5.3. Hạch toán kết quả  lao động……………………………………  .           14
   1.5.4. Hạch toán tiền lương chongười lao động……………………………      14
1.6. Hạchtoán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương……….     15
   1.6.1. Cácchứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ….15
   1.6.2. Kếtoán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương…………..16
          1.6.2.1Tài khoản sử dụng………………………………………………16
          1.6.2.2. Phương pháp hạch toán tiềnlương
                 và khoản trích theo lương…………………………………………      19
1.7. Hìnhthức sổ kế toán……………………………………………………        20
PHẦN II:Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo    
 lương tại Công Ty Sản Xuất, Thương mại và DịchVụ Phú Bình………..     26
2.1. Kháiquát chung về Công Ty Sản Xuất, Thương mại
và Dịch VụPhú Bình………………………………………………………..        26
         2.1.1. Lịchsử hình thành và phát triển của Công Ty Sản xuất
 Thương Mại vàDịch Vụ Phú Bình………………………………………….        26
 2.1.2. Đặc điểmtổ chức công tác kế toán tại Công Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình…………………………………………..        28
                    2.2. Thực trạng thực hiệncông tác hạch toán kế toán tiền lương
  và các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất                        
                           Thương Mại và DịchVụ Phú Bình………………………………….       29
   2.2.1. Đặcđiểm về lao động của Công Ty Sản xuất, Thương Mại
             vàDịch Phú Vụ Bình……………………………………………….         29
   2.2.2 Phươngpháp xây dựng quỹ lương tại Công Ty Sản xuất
            Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình……………………………………     .30
                   2.2.2.1.Xác định đơn giá tiền lương……………………………..30.
         2.2.2.2.Nguyên  tắc trả lương và phương pháp trảlương………..30
     2.2.3. Hạch toán các khoảntrích theo lương tại Công Ty Sản xuất
             Thương Mại và Dịch VụPhú Bình………………………………  32               2.2.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội(BHXH)………………………… 33
2.2.3.2. Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)…………………………….       33
                   2.2.3.3.Kinh phí công đoàn(KPCĐ…………………………….       33
   2.2.4. Các kỳtrả lương của Công Ty Sản xuất, Thương Mại và
            Dịch Vụ Phú Bình ……………………………………………………      34
  2.2.5. Thực tếhạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của
Công Ty Sản xuất Thương Mại và Dịch Vụ PhúBình………………………..     34
PHẦN III:Một số  kiến nghị để hoàn thiện hạch toántiền lương
và các khoảntrích theo lương tại Công Ty Sản xuất
Thương Mạivà Dịch Vụ Phú Bình………………………………………….60
   3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toántiền lương và các
khoản tríchtheo lương ở Công Ty Sảnxuất, Thương Mại và
Dịch Vụ PhúBình……………………………………………………………       60
3.1.1. Nhậnxét chung về công tác kế toán của Công Ty…………………..60
3.1.2.Nhậnxét chung về công tác kế toán lao động tiền lương……………     60
 và các trích BHXH, BHYT, KPCĐ………………………………………..     60
3.1.3. Ưuđiểm…………………………………………………………….        62
3.1.4. Nhượcđiểm…………………………………………………………       62
3.2. Một sốý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán
        kế toán tiền lương và các khoản trích theolương…………………….      62
  KẾT LUẬN…………………………………………………………………        64
  TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………        65
  
                                                           
 
                
                                  
DANH MỤC CÁCTỪ VIẾT TẮT
1. BHXH:  ………………………………………  Bảo Hiểm Xã Hội
2. BHYT……………………………………………Bảo Hiểm Y Tế
3. KPCĐ…………………………………………….Kinh Phí Công Đoàn
4. CNV………………………………………………Công Nhân Viên
5. TNHH……………………………………………..Trách Nhiệm Hữu Hạn
6. LĐTL…………………………………………….. Lao Động Tiền Lương
7. SP………………………………………………….Sản Phẩm
8. TK………………………………………………….Tài Khoản
9.CBCNV………………………………………………Cán Bộ Công Nhân Viên  10. SXKD……………………………………….Sản Xuất Kinh Doanh
     


                 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
                                                                                                                     Trang
Sơ đồ 1.1 – Hạch toán các khoản phải trả công nhân viên…………………..18
Sơ đồ 1.2 – Hạch toán các khoản trích theo lương…………………………..19
Sơ đồ 1.3 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký Chung………………22
Sơ đồ 1.4 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký  – Sổ Cái……………23
Sơ đồ 1.5 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký – Chứng Từ………..24
Sơ đồ 1.6 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Chứng Từ – Ghi Sổ………….26
Sơ đồ 2.1 – Tổ chức công tác kế toán………………………………………..30
Bảng biểu 2.2 –  Đặc điểm lao độngcủa công ty…………………………….31
Bảng biểu 2.3 – Bảng chấm công tháng 12 văn phòng hành chính…………..37
Bảng biểu 2.4 – Bảng thanh toán lương tháng 12 văn phòng hành chính…….41
Bảng biểu 2.5 – Bảng thanh toán lương tháng 12 Công Ty Phú Bình………..42
Bảng biểu 2.6 – Bảng phân bổ tiền lương và trích theo lương……………….43
Bảng biểu 2.7 – Bảng phân bổ tiền lương của các bộ phận………………….44
Bảng biểu 2.8 –  Chứng từ ghi sổ1………………………………………….45
Bảng biểu 2.9 – Chứng từ ghi sổ 2……………………………………….….46
Bảng biểu 2.10 – Chứng từ ghi sổ 3…………………………………………47
Bảng biểu 2.11 – Chứng từ ghi sổ 4…………………………………………48
Bảng biểu 2.12 – Chứng từ ghi sổ 5…………………………………………48
Bảng biểu 2.13 – Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ………………………………49
Bảng biểu 2.14 – Sổ cái TK 334…………………………………………….50
Bảng biểu 2.15 – Sổ cái TK 338…………………………………………….51
Bảng biểu 2.16 – Bảng tạm ứng lương kỳ I bộ phận tổng hợp………………55
Bảng biểu 2.17 – Bảng tạm ứng lương kỳ I văn phòng hành chính…………56
Bảng biểu 2.18 – Bảng kê phân loại có TK 334…………………………….58
Bảng biểu 2.19 – Bảng kê phân loại có TK 338…………………………….59
Bảng biểu 2.20 – Bảng kê phân loại có TK 338…………………………….60
Bảng biểu 2.21 – Bảng kê phân loại có TK 334…………………………….60
Bảng biểu 2.22 – Bảng kê phân loại có TK 622……………………………61
Bảng biểu 2.23 – Bảng kê phân loại có TK 338……………………………61
Bảng biểu 2.24 – Bảng kê phân loại có TK 338……………………………62
Bảng biểu 2.25 – Nhật ký chứng từ số 7……………………………………63


LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đạingày nay với cơ thế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quantrọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.
Lao động là hoạt động chân tay vàtrí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vậtphẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người. Trong Doanh nghiệp lao động là yếutố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn làmcho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục,thường xuyên chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao chongười lao động trong thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh.
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền màdoanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kếtquả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của ngườilao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khácnhư: Trợ cấp, BHXH, Tiền thưởng… Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương làmột bộ phận chi phí cấu thành nên giá thànhsản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý,hạch toán tốt lao động và tính đúng  thùlao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thờisẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từđó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tănglợi nhuận cho doanh nghiệp.
          Từ đó thấy kế toán tiền lương là cáckhoản trích theo lương trong doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Do vậy em chọnđề tài “Kế toán tiền lương và các khoảntrích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình”Làmchuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viênhướng dẫn thực tập: ĐINH THẾ HÙNG  em sẽ tìm hiểu về chế độ hạch toán tiền lươngvà các khoản trích theo lương tại CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠIvà DỊCH VỤ PHÚ BÌNH. Do trình độ và thời gian có hạn nên trong báo cáothực tập này không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế vì vậy em
mong được sự chỉ bảo và giúp đỡ của thầy Đinh ThếHùng. Em xin trân thành cảm ơn thầy đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này.
Advertisements

One thought on “[Chuyên đề] Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s