[LV] Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội


Trang

 

MS: KT138MỤCLỤC

<!–[if supportFields]> TOC  \*MERGEFORMAT <![endif]–>LỜI NÓIĐẦU……………………………………………………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc44637697 \h <![endif]–>1<!–[if supportFields]><![endif]–>
PHẦNI: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊUTHỤ TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI………………………………………………………………………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc44637701 \h <![endif]–>3<!–[if supportFields]><![endif]–>
I. Đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hànghoá trong các đơn vị kinh doanh thương mại        <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637702 \h <![endif]–>3<!–[if supportFields]><![endif]–>
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại……………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637703 \h <![endif]–>3<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.  Khái niệm, yêu cầuquản lý hàng hoá và nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá:.. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637704 \h <![endif]–>4<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.1. Khái niệm:………………………………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637705 \h <![endif]–>4<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.2.  Yêu cầu quản lý hànghoá:……………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637706 \h <![endif]–>5<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.3.  Nhiệm vụ hạch toánlưu chuyển hàng hoá:…………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637707 \h <![endif]–>6<!–[if supportFields]><![endif]–>
II. Hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá:……………………………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637708 \h <![endif]–>7<!–[if supportFields]><![endif]–>
1. Quá trình mua hàng:……………………………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637709 \h <![endif]–>7<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.1. Các phương thức mua hàng, thanh toán và thủ tục chứng từ:……………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637710 \h <![endif]–>7<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.2. Phương pháp tính giá hàng hoá nhập kho:…………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637711 \h <![endif]–>8<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.3. Kế toán chi tiết hàng hoá:…………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637712 \h <![endif]–>8<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.3.1. Phương pháp thẻ song song:………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637713 \h <![endif]–>9<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển:……………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637714 \h <![endif]–>10<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.3.3. Phương pháp sổ số dư:…………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637715 \h <![endif]–>11<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.4. Hạch toán tổng hợp một số nghiệp vụ mua hàng chủ yếu:…………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc44637716\h <![endif]–>12<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.4. Theo phương pháp kê khai thường xuyên…………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637717 \h <![endif]–>12<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.4. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê địnhkỳ:………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637718 \h <![endif]–>13<!–[if supportFields]><![endif]–>
2. Quá trình tiêu thụ hàng hoá:…………………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637719 \h <![endif]–>15<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.1.  Các phương thức tiêu thụ hàng hoá, phương thứcthanh toán và thủ tục chứng từ:   <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637720 \h <![endif]–>15<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.2. Phạm vi và thời điểm xác định hàng bán:………………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637721 \h <![endif]–>17<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.3. Phương pháp xác định giá vốn:………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637722 \h <![endif]–>18<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.4.  Hạch toán tổng hợpnghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá chủ yếu:…………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637723 \h <![endif]–>20<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.4.1. Tài khoản sử dụng:………………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637724 \h <![endif]–>20<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.4.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu:……………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637725 \h <![endif]–>21<!–[if supportFields]><![endif]–>
3. Hạch toán các khoản dựphòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng phải thu khó đòi: <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637726 \h <![endif]–>23<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.1. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637727 \h <![endif]–>23<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.2. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637728 \h <![endif]–>23<!–[if supportFields]><![endif]–>
4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệpvà kết quả tiêu thụ hàng hoá.            <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637729 \h <![endif]–>24<!–[if supportFields]><![endif]–>
4.1. Hạch toán chi phí bán hàng……………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637730 \h <![endif]–>24<!–[if supportFields]><![endif]–>
4.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp……………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637731 \h <![endif]–>24<!–[if supportFields]><![endif]–>
4.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá……………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637732 \h <![endif]–>25<!–[if supportFields]><![endif]–>
5. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán lưu chuyểnhàng hoá……………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637734 \h <![endif]–>26<!–[if supportFields]><![endif]–>
5.1. Hình thức Nhật ký chung……………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637735 \h <![endif]–>26<!–[if supportFields]><![endif]–>
5.2. Hình thức Nhật ký sổ cái………………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637737 \h <![endif]–>27<!–[if supportFields]><![endif]–>
5.3. Hình thức chứng từ ghi sổ:……………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637738 \h <![endif]–>28<!–[if supportFields]><![endif]–>
5.4. Hình thức Nhật ký – chứng từ…………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637739 \h <![endif]–>28<!–[if supportFields]><![endif]–>
III. khái quát hạch toán lưu chuyển hàng hoá ở một số nước trênthế giới……………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637740 \h <![endif]–>29<!–[if supportFields]><![endif]–>
1. Theo hệ thồng kế toán Mỹ:…………………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637741 \h <![endif]–>29<!–[if supportFields]><![endif]–>
2. Theo hệ thống kế toán Anh……………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637742 \h <![endif]–>30<!–[if supportFields]><![endif]–>
3. Theo chuẩn mực Kế toán Quốc tế về lưu chuyển hàng hoá và xácđịnh kết quả tiêu thụ hàng hoá.            <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637743 \h <![endif]–>30<!–[if supportFields]><![endif]–>
PHẦNII: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁTẠI VIETEL…… <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc44637745 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
I. Một số vấn đề chung tại Vietel có ảnh hưởng đến hạch toántiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.          <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637746 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.  Quá trình hình thànhvà phát triển của đơn vị………………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637747 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
2. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietel………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637748 \h <![endif]–>33<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.  Đặc điểm tổ chức bộmáy quản lý…………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637749 \h <![endif]–>34<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý…………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637750 \h <![endif]–>34<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.2. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận…………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637751 \h <![endif]–>34<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.2.1. Ban giám đốc:…………………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637752 \h <![endif]–>35<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.2.2. Các bộ phận chức năng:…………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc44637753\h <![endif]–>35<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.2.3. Các trung tâm, xí nghiệp trực thuộc…………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637754 \h <![endif]–>35<!–[if supportFields]><![endif]–>
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán và hình thức sổ Kế toán……………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637755 \h <![endif]–>36<!–[if supportFields]><![endif]–>
4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Kế toán………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637756 \h <![endif]–>36<!–[if supportFields]><![endif]–>
4.2.  Chức năng nhiệm vụcủa từng bộ phận……………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637757 \h <![endif]–>36<!–[if supportFields]><![endif]–>
4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp…………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637758 \h <![endif]–>38<!–[if supportFields]><![endif]–>
II. Thực trạng hạch toán luân chuyển hàng hoá và xác định kếtquả tiêu thụ tại Công ty…… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637759 \h <![endif]–>39<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.  Đặc điểm luân chuyểnhàng hoá ở Vietel………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637760 \h <![endif]–>39<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.1. Bán buôn………………………………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637761 \h <![endif]–>39<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.2. Bán lẻ…………………………………………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637762 \h <![endif]–>40<!–[if supportFields]><![endif]–>
2. Hạch toán luân chuyển hàng hoá và xác định kết quả tạiVietel………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637763 \h <![endif]–>40<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.1. Hạch toán luân chuyển hàng hoá……………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637764 \h <![endif]–>42<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.1.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng…………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637765 \h <![endif]–>42<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.1.2. Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637766 \h <![endif]–>49<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.2. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp……………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637767 \h <![endif]–>58<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.2.1. Hạch toán chi phí bán hàng………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637768 \h <![endif]–>58<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.2.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp…………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc44637769\h <![endif]–>59<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại Vietel……………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637770 \h <![endif]–>60<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.3.1. Tài khoản sử dụng…………………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637771 \h <![endif]–>60<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.3.2. Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637772 \h <![endif]–>61<!–[if supportFields]><![endif]–>
PHẦNIII: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNGHOÁ TẠI VIETEL……. <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc44637774 \h <![endif]–>65<!–[if supportFields]><![endif]–>
I. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Vietel…………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637775 \h <![endif]–>65<!–[if supportFields]><![endif]–>
1. Phân tích hiệu quả kinh doanh………………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637776 \h <![endif]–>65<!–[if supportFields]><![endif]–>
2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định:………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637777 \h <![endif]–>65<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.  Phân tích sức sinh lợitài sản cố định:……………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637778 \h <![endif]–>66<!–[if supportFields]><![endif]–>
4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động:……………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637779 \h <![endif]–>66<!–[if supportFields]><![endif]–>
5. Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lưu động………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637780 \h <![endif]–>67<!–[if supportFields]><![endif]–>
6. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn:……………………………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637781 \h <![endif]–>68<!–[if supportFields]><![endif]–>
II. Đánh giá khái quát về công ty Điện tử Viễn thông Quân đội……………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637782 \h <![endif]–>69<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.  Những thuận lợi đạt được……………………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637783 \h <![endif]–>69<!–[if supportFields]><![endif]–>
2. Những khó khăn của Công ty:………………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637784 \h <![endif]–>72<!–[if supportFields]><![endif]–>
III. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán lưuchuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại vietel…………………………………………………………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637785 \h <![endif]–>73<!–[if supportFields]><![endif]–>
1. Về công tác kế toán………………………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637786 \h <![endif]–>74<!–[if supportFields]><![endif]–>
2. Một số ý kiến đóng góp về công tác quản lý…………………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF_Toc44637787 \h <![endif]–>81<!–[if supportFields]><![endif]–>
KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc44637788 \h <![endif]–>85<!–[if supportFields]><![endif]–>

<!–[if supportFields]><![endif]–>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s