[Luận văn] Nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm PetrolimexMS: BH08
MỤCLỤC
<!–[if supportFields]> TOC \o "3-5" \t "Heading1,1,Heading 2,2" <![endif]–>Lời mở đầu…………………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865561 \h <![endif]–>1<!–[if supportFields]><![endif]–>
ChươngI : Những vấn đề chung vềBảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển………………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865563 \h <![endif]–>3<!–[if supportFields]><![endif]–>
I. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểmhàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển………………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc512865564 \h <![endif]–>3<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.Trên thế giới…………………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865565 \h <![endif]–>3<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.Ở Việt Nam……………………………………………………………………………… <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865566 \h <![endif]–>4<!–[if supportFields]><![endif]–>
II. Sự cần thiết, tác dụng và vai trò củaBảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc512865567 \h <![endif]–>5<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.Khái niệm ……………………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc512865568 \h <![endif]–>5<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.Sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đườngbiển………………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865569 \h <![endif]–>5<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.Vai trò của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc512865570 \h <![endif]–>6<!–[if supportFields]><![endif]–>
III. Những nội dung cơ bản của bảo hiểmhàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển………………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc512865571 \h <![endif]–>7<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.Đặc điểm và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình xuất nhập khẩu hànghoá vận chuyển bằng đường biển………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865572 \h <![endif]–>7<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.1.Đặc điểm quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đường biển  <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865573 \h <![endif]–>7<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.2.Trách nhiệm của các bên liên quan…………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865574 \h <![endif]–>7<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.Các loại rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu  vận chuyển bằng đường biển…………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865575 \h <![endif]–>10<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.1.Rủi ro trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển……………………………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865576 \h <![endif]–>10<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.2.Tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển……………………………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865577 \h <![endif]–>11<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.Điều kiện bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đườngbiển…………………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865578 \h <![endif]–>12<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.1.Điều kiện bảo hiểm C (ICC- C)……………………………………………… <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865579 \h <![endif]–>13<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.2.Điều kiện bảo hiểm B (ICC- B)……………………………………………… <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865580 \h <![endif]–>14<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.3.Điều kiện bảo hiểm A (ICC- A)……………………………………………… <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865581 \h <![endif]–>14<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.4.Điều kiện bảo hiểm chiến tranh…………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865582 \h <![endif]–>15<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.5.Điều kiện bảo hiểm đình công……………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865583 \h <![endif]–>15<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.6.Trách nhiệm của bảo hiểm về mặt không gian và thời gian…….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865584 \h <![endif]–>15<!–[if supportFields]><![endif]–>
4.Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển.   <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865585 \h <![endif]–>16<!–[if supportFields]><![endif]–>
4.1.Khái niệm……………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865586 \h <![endif]–>16<!–[if supportFields]><![endif]–>
4.2.Các loại hợp đồng………………………………………………………………… <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865587 \h <![endif]–>16<!–[if supportFields]><![endif]–>
4.3.Nội dung của hợp đồng bảo hiểm………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865588 \h <![endif]–>18<!–[if supportFields]><![endif]–>
5.Khiếu nại đòi bồi thường trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằngđường biển…………………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865590 \h <![endif]–>21<!–[if supportFields]><![endif]–>
5.1.Nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất…………… <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865591 \h <![endif]–>21<!–[if supportFields]><![endif]–>
5.2.Thủ tục khiếu nại đòi bồi thường………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865592 \h <![endif]–>21<!–[if supportFields]><![endif]–>
6.Giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vậnchuyển bằng đường biển…………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865593 \h <![endif]–>23<!–[if supportFields]><![endif]–>
6.1Giám định tổn thất……………………………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865594 \h <![endif]–>23<!–[if supportFields]><![endif]–>
6.2.Bồi thường tổn thất……………………………………………………………… <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865595 \h <![endif]–>23<!–[if supportFields]><![endif]–>
6.3.Miễn giảm bồi thường………………………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865596 \h <![endif]–>26<!–[if supportFields]><![endif]–>
ChươngII: Thực trạng triển khainghiệp vụ Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865597 \h <![endif]–>27<!–[if supportFields]><![endif]–>
I . Khái quát về PJICO và thị trường bảohiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở Việt Nam…………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc512865598 \h <![endif]–>27<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.Khái quát về PJICO……………………………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865599 \h <![endif]–>27<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.1.Quá trình hình thành…………………………………………………………… <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865600 \h <![endif]–>27<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.2.Cơ cấu tổ chức…………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865601 \h <![endif]–>28<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.3.Một số kết quả mà PJICO đạt được từ khi thành lập……………… <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865602 \h <![endif]–>30<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.Vài nét về thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biểnở Việt Nam hiện nay………………………………………………………… <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865603 \h <![endif]–>31<!–[if supportFields]><![endif]–>
II. Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vậnchuyển bằng đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm ptrolimex (PJICO).. <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc512865606 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.Công tác khai thác bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ởPJICO…………………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865607 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.1.Quá trình khai thác bảo hiểm……………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865608 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.2.Quá trình cấp đơn bảo hiểm…………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865609 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.Quy trình giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO……………………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865610 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.1.Chấp nhận yêu cầu giám định………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865611 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.2.Tiến hành giám định……………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865612 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.3.  Lập biên bản giám định………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865613 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.4.Cung cấp biên bản giám định và thu phí giám định……………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865614 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.  Giải quyết khiếu nại đòi bồi thường trong bảohiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO……………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865615 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.1.Nhận hồ sơ khiếu nại……………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865616 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.2.Xét bồi thường…………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865617 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.3.Trình lãnh đạo…………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865618 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
3.4.Lưu trữ hồ sơ………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865619 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
4.Vấn đề “Đòi người thứ ba” trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vậnchuyển bằng đường biển ở PJICO………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865620 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
5.Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vậnchuyển bằng đường biển ở PJICO……………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865621 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
6.Hoạt động Tái bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đườngbiển ở PJICO……………………………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865622 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
III. Đánh giá hiệu quả kinh doanh nghiệpvụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO……………………………………………. <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc512865623 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
ChươngIII. Những giải phápnhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vậnchuyển bằng đường biển ở PJICO trong thời gian tới…………………………………………………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865624 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
I. Phương hướng và một số giải pháp nhằmnâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vậnchuyển bằng đường biển ở PJICO trong thời gian tới…………………………………………………………………………………… <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc512865625 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
1.Phương hướng……………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865626 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoáxuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865627 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.1.Vềcông tác khách hàng………………………………………………………… <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865628 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.2.Vềcông tác tổ chức kinh doanh……………………………………………… <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865629 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.3.Vềcông tác cán bộ………………………………………………………………… <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865630 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
2.4.Một số vấn đề khác………………………………………………………………. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865631 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
II. Kiến nghị chung…………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]> PAGEREF _Toc512865632 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
Kếtluận…………………………………………………………………………………….. <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865633 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>
Tàiliệu tham khảo……………………………………………………………………… <!–[if supportFields]>PAGEREF _Toc512865634 \h <![endif]–>32<!–[if supportFields]><![endif]–>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s